Open acces statement

English below

Over Publinova

Publinova is een platform dat dient als een centrale plek voor het delen van kennis met beroepsgenoten en het brede publiek. Het doel van Publinova is de impact van praktijkgericht onderzoek in Nederland te vergroten door onderzoeksresultaten zichtbaar te maken en vindbaar te houden. Dit doen wij in samenwerking met deelnemende hogescholen.

Binnen hogescholen wordt veel onderzoeksoutput zoals artikelen, prototypes en modellen geproduceerd door lectoren en docent-onderzoekers. Deze output is van grote waarde voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nederland. Publinova is gericht op vrije toegang tot resultaten van praktijkgericht onderzoek, zodat deze door iedereen kunnen worden (her)gebruikt. Een groot deel van de output op Publinova is open access beschikbaar. Hierdoor vergemakkelijkt Publinova de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij.

Open access

In het onderwijs wordt de publicatie 'open access' genoemd wanneer iedereen de inhoud kan lezen, downloaden, distribueren, indexeren, kopiëren, printen, gebruiken, opzoeken en doorzoeken, of anderszins gebruiken binnen de wettelijk geldende afspraken. Er zijn dan geen financiële, juridische of technische barrières om de informatie te lezen. Publinova sluit aan bij de definitie van open access die Nederland aanhangt; deze definitie is bovendien gebaseerd op de Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.

Via Publinova stellen hogescholen onderzoeksresultaten open access beschikbaar; in het bijzonder onderzoek dat gefinancierd wordt met publieke middelen. De resultaten van onderzoek dat met publieke middelen gefinancierd is, moet ook publiekelijk toegankelijk zijn. Toegang tot kennis, informatie en data is essentieel voor hoger onderwijs en onderzoek.

Open acces in de praktijk

De onderzoeksoutput waarvan (op basis van metadata) met zekerheid kan worden vastgesteld dat het open access beschikbaar is, wordt op Publinova voorzien van het open access label of de Creative Commons-licentie.

Wanneer de maker specifieke gebruiksvoorwaarden aan het werk wil toevoegen, kan de maker hiervoor een gebruikslicentie (Creative Commons) toekennen. Door het toekennen van een licentie is het voor de lezer duidelijk welke restricties er aan het (her)gebruik van een werk zitten. Het kan voorkomen dat onderzoeksoutput wel open access beschikbaar is, maar geen Creative Commons- licentie heeft.

Soms zul je bij een publicatie ‘Alle rechten voorbehouden’ zien staan. Dat betekent dat niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder toestemming van de rechthebbenden. Dit is bijvoorbeeld een versie van een publicatie waarbij de oorspronkelijke uitgever toestemming geeft om het via een instellingsrepository te verspreiden. Wil je meer weten over auteursrechtelijke gebruiksvoorwaarden? Kijk dan op Auteursrechten.nl.

Open Access is een beweging die wereldwijd steeds meer aanhang krijgt. Ook SURF is een krachtige pleitbezorger. Op openaccess.nl en auteursrechten.nl staat meer informatie over dit onderwerp.

Toegankelijkheid onderzoeksoutput

De hogescholen zijn zelf verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van hun onderzoeksoutput. Ze bepalen ook zelf welk materiaal opgenomen wordt in de instellingsrepository en of dit vervolgens zichtbaar wordt voor de buitenwereld. Dit hangt samen met de kwaliteitseisen van de hogeschool waaraan de output moet voldoen en de auteursrechten. In veel gevallen is de bibliotheek van de hogeschool hierbij betrokken. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende hogeschool.

English version

About Publinova

Publinova is a platform that serves as a central hub for sharing knowledge with professional peers and the general public. Publinova's goal is to increase the impact of practice-based research in the Netherlands by making research results visible and findable. We do this in cooperation with participating universities of applied sciences.

Professors and teacher-researchers within Universities of Applied Sciences produce research output such as articles, prototypes, and models. This output is of great value for the social and economic development of the Netherlands. Publinova focuses on free access to results of practice-based research, so that they can be (re)used by others. Much of the output available through Publinova is open access. As a result, Publinova facilitates exchange between research, education, business and professional life, and society.

Open access

If output can read, downloaded, distributed, indexed, copyed, printed, used in education, searchedand browsed, or otherwise used by others within the legally applicable agreements, the publication is called 'open access'. There are then no financial, legal, or technical barriers to reading the information. Publinova is in line with the definition of open access adopted by the Netherlands. Moreover, this definition is based on the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.

Through Publinova, Universities of Applied Sciences make research results available in open access; in particular, research funded with public funds. The results of publicly funded research should also be publicly accessible. Access to knowledge, information and data is essential for higher education and research.

Open access in practice

The Open Access compliancy of research output made available through Publinova has been determined with certainty (based on metadata) and is labelled with an Open Access label of a Creative Commons license.   

If the creator wishes to add specific terms of use to the work, the creator can grant a usage licence (Creative Commons) for this purpose. By granting a licence, it is clear to the reader what restrictions are attached to the (re)use of a work. It is possible that research output is available as open access but does not have a Creative Commons license.

The label 'All rights reserved' can also be found on some publications. This means that nothing from this publication may be reproduced and/or published without permission from the copyright holders. For example, this is a version of a publication that the original publisher has given permission for distribution via an institutional repository. Want to know more about copyright terms of use? Then take a look at Auteursrechten.nl.

Open Access is a movement that is gaining traction worldwide; SURF is also a strong advocate. There is more information on this topic available at openaccess.nl and copyright.nl.

Accessibility of research output

Universities of applied sciences are responsible for making their research output accessible themselves. They also determine what output is included in the institutional repository and whether this output is made visible to the outside world. These decisions are often dependent on the quality requirements for output held by the specific university of applied sciences and copyright. The library is often involved in this process. For more information, please contact the relevant university of applied sciences.